HAS - Họp Hội đồng Quản trị (26/07/2017)


Công ty Cổ phần Hacisco (HAS) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Hạnh chức vụ Người đại diện phần vốn góp của công ty kiêm Chủ tịch công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8.

Mở sự kiện sang tab mới