PJC - Niêm yết thêm (13/07/2020)


  Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.465.372
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 7.326.928
Ngày chính thức giao dịch: 17/07/2020    

Mở sự kiện sang tab mới