VFC - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (26/06/2020)


 Công ty Cổ phần VINAFCO (VFC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10-07-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 13-07-2020
Thời gian thực hiện:  từ ngày 20/07/2020 - 10/08/2020 
Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Mở sự kiện sang tab mới