GQN - Thay đổi Tên/Ticker (26/06/2020)


 Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam (GQN) đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng nam".

Mở sự kiện sang tab mới