FUEVFVND - Niêm yết thêm (26/06/2020)


       Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (FUEVFVND) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 4.500.000 
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 114.700.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26-06-2020
Ngày chính thức giao dịch: 26-06-2020    

Mở sự kiện sang tab mới