VPK - Tạm dừng Niêm yết (25/06/2020)


  Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK) hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM

Số cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 14.998.817
Ngày hủy đăng ký giao dịch: 15-07-2020
Ngày giao dịch cuối cùng: 14-07-2020
Lý do: Chấm dứt tồn tại do bị giải thể. 

Mở sự kiện sang tab mới