HLT - Niêm yết thêm (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (HLT) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 335.784
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 3.695.784
Ngày chính thức giao dịch: 31-3-2020

Mở sự kiện sang tab mới