NQB - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  07-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 08-04-2020
Thời gian thực hiện: 22-04-2020
Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty -

Mở sự kiện sang tab mới