VBC - Đại hội Đồng Cổ đông (25/03/2020)


Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  14-04-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 15-04-2020
Thời gian thực hiện: 29-04-2020
Địa điểm thực hiện: Số 18, đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Mở sự kiện sang tab mới