CTI - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (25/03/2020)


 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9-4-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 10-4-2020
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2020 
Địa điểm thực hiện: Số 68 Khu phố 11, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nội dung:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Mở sự kiện sang tab mới