E1VFVN30 - Niêm yết thêm (17/02/2020)


Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ          
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 900.000 
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 484.400.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 17-02-2020
Ngày chính thức giao dịch: 17-02-2020

Mở sự kiện sang tab mới