VNC - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 06-03-2020
Thời gian thực hiện: 10-04-2020
Địa điểm thực hiện: - Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Mở sự kiện sang tab mới