VNC - Đại hội Đồng Cổ đông (07/05/2020)


Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  25-5-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 26-5-2020
Thời gian thực hiện: 26-6-2020
Địa điểm thực hiện: - Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Mở sự kiện sang tab mới