COM - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  09-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 10-03-2020
Thời gian thực hiện: Trước 30-06-2020
Địa điểm thực hiện: Số 549 Điện Biên Phủ, P3 - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh

Mở sự kiện sang tab mới