SHS - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  23-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 24-03-2020
Thời gian thực hiện: 24-04-2020
Địa điểm thực hiện: 1A Nguyễn Tri Phương - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Mở sự kiện sang tab mới