LHC - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  19-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-03-2020
Thời gian thực hiện: 26-04-2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau -

Mở sự kiện sang tab mới