LBM - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  19-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-03-2020
Thời gian thực hiện: 25-04-2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau -

Mở sự kiện sang tab mới