HLC - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  16-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 17-03-2020
Thời gian thực hiện: 17-04-2020
Địa điểm thực hiện: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Mở sự kiện sang tab mới