PJT - Đại hội Đồng Cổ đông (29/04/2020)


Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  15-5-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 18-5-2020
Thời gian thực hiện: từ ngày 01-10/06/2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

Mở sự kiện sang tab mới