DAE - Đại hội Đồng Cổ đông (14/02/2020)


Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng (DAE) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  09-03-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 10-03-2020
Thời gian thực hiện: 10-04-2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau -

Mở sự kiện sang tab mới