E1VFVN30 - Niêm yết thêm (14/02/2020)


Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ          
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 300.000 
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 483.500.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 14-02-2020
Ngày chính thức giao dịch: 14-02-2020

Mở sự kiện sang tab mới