VIF - Tạm dừng Niêm yết (13/01/2020)


 Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần (VIF) hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM
Số CP hủy đăng ký giao dịch: 350.000.000
Ngày hủy đăng ký giao dịch: 16-01-2020
Ngày giao dịch cuối cùng: 17-01-2020
Lý do: Công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX

Mở sự kiện sang tab mới