ILA - Niêm yết thêm (13/01/2020)


 Công ty Cổ phần ILA (ILA) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.000.000
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 16.999.993
Ngày chính thức giao dịch: 16-01-2020

Mở sự kiện sang tab mới