HHV - Niêm yết thêm (13/01/2020)


 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 219.071.590
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 227.009.090
Ngày chính thức giao dịch: 20-01-2020

Mở sự kiện sang tab mới