E1VFVN30 - Niêm yết thêm (13/01/2020)


Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ          
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 600.000 
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 463.600.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13-01-2020
Ngày chính thức giao dịch: 13-01-2020

Mở sự kiện sang tab mới