AGP - Niêm yết thêm (06/12/2019)


Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM (APG) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.208.794
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.835.177
Ngày Ngày chính thức giao dịch: 10-12-2019

Mở sự kiện sang tab mới