E1VFVN30 - Niêm yết thêm (06/12/2019)


Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ          
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 200.000 
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 435.400.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 06-12-2019
Ngày chính thức giao dịch: 06-12-2019

 

Mở sự kiện sang tab mới