SCJ - Niêm yết thêm (07/11/2019)


 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ) đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu:

Số cổ phiếu đăng ký thêm: 18.323.000
(Cổ phiếu phát hành riêng lẻ)
Tổng số cổ phiếu đăng ký: 37.839.000
Ngày chính thức giao dịch: 18/11/2019
(Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến 7/12/2019).

Mở sự kiện sang tab mới