VTR - Giao dịch cổ phiếu quỹ (07/11/2019)


VTR - Mua 64,888 cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ sau giao dịch: 479681 cổ phiếu

Mở sự kiện sang tab mới