E1VFVN30 - Niêm yết thêm (08/11/2019)


  Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ     
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 800.000 
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 425.800.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08-11-2019
Ngày chính thức giao dịch: 08-11-2019

Mở sự kiện sang tab mới