NNG - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (07/11/2019)


 Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2019
Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2019
Nội dung: Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, bầu thay đổi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Mở sự kiện sang tab mới