VOC - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (07/11/2019)


Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần (VOC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2019
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2019
Địa điểm thực hiện: Tại Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP
Nội dung lấy ý kiến:
- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (doanh thu, lợi nhuận).
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty.

Mở sự kiện sang tab mới