VTV - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (07/11/2019)


Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (VTV) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2019
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội
Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Mở sự kiện sang tab mới