E1VFVN30 - Niêm yết thêm (07/11/2019)


    Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) giảm chứng chỉ quỹ niêm yết:  
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (giảm):  800.000 chứng chỉ quỹ
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 425.000.000 chứng chỉ quỹ.
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 7-11-2019.  

Mở sự kiện sang tab mới