EIB - Họp Hội đồng Quản trị (28/03/2012)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Nội dung: Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2012


Tải file dữ liệu gốc 


Mở sự kiện sang tab mới