HSG - Họp Hội đồng Quản trị (27/03/2012)


Công ty Cổ phầnTập đoàn Hoa Sen công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Nội dung: Về việc trả cổ tức


Tải file dữ liệu gốc 


Mở sự kiện sang tab mới