ARM - Đại hội Đồng Cổ đông (27/03/2012)


Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2012
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết ­
Thời gian dự kiến họp: 8h30 ngày 10/05/2012 ­
Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Không


Mở sự kiện sang tab mới