PCE - Trả cổ tức bằng tiền, đợt Cả năm, năm 2019, 1200VNĐ/CP (13/07/2020)Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/7/2020.

Link nguồn: Xem tại đây

Mở sự kiện sang tab mới