DGC - Niêm yết thêm (07/10/2019)


 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.390.000
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 129.363.616
Ngày chính thức giao dịch: 10-10-2019

Mở sự kiện sang tab mới