PSL - Niêm yết thêm (07/10/2019)


Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.062.500
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 11.812.500
Ngày chính thức giao dịch: 18-10-2019

Mở sự kiện sang tab mới