FTM - Đại hội Cổ đông Bất thường (07/10/2019)


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14-10-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 15-10-2019
Thời gian thực hiện: 24-10-2019
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
Nội dung: Công ty sẽ thông báo sau

Mở sự kiện sang tab mới