PTG - Niêm yết thêm (10/09/2019)


Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết (PTG) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 129.400
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 4.733.785
Ngày chính thức giao dịch: 16-09-2019

Mở sự kiện sang tab mới