KHS - Niêm yết thêm (10/09/2019)


 Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1,390,969
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.909.690
Ngày chính thức giao dịch: 16-09-2019

Mở sự kiện sang tab mới