PTX - Niêm yết thêm (10/09/2019)


 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.949.228
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 5.847.685
Ngày chính thức giao dịch: 18-09-2019

Mở sự kiện sang tab mới