TNG - Đại hội Đồng Cổ đông (21/03/2012)


Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2012
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: 22/04/2012
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG


Mở sự kiện sang tab mới