VNS - Đại hội Đồng Cổ đông (21/03/2012)


Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/03/2012
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2012
+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
+ Thời gian tổ chức: 27/04/2012
+ Địa điểm tổ chức: Thông báo sau


Mở sự kiện sang tab mới