SCI - Niêm yết thêm (12/08/2019)


 Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.099.973
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.099.968
Ngày chính thức giao dịch: 15-08-2019

Mở sự kiện sang tab mới