ALV - Niêm yết thêm (12/08/2019)


 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV) ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.500.000
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 5.657.936
Ngày chính thức giao dịch: 19-08-2019

Mở sự kiện sang tab mới