QNS - Niêm yết thêm (11/07/2019)


 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.851.492
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 356.939.955
Ngày chính thức giao dịch: 16-07-2019

Mở sự kiện sang tab mới