XMC - Niêm yết thêm (11/07/2019)


 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.749.134
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 57.741.114
Ngày chính thức giao dịch: 18-07-2019

Mở sự kiện sang tab mới